กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 2)เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น 3)เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลจอมบึง