กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญเบื้องต้น-ความรู้ลูกเสือ ชุดที่3

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญเบื้องต้น และกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง (Day Camp) ปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลจอมบึง