กีฬาวันครูสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ภาพบรรยากาศ กีฬาวันครูสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 เมืองปากเพลง&บึงผึ้งคา ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1