ขอคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….. (ฉบับผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ขอคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….. (ฉบับผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)