ขอต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1,2 ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ขอต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1,2 ปีการศึกษา 2563 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี