คณะกรรมการนิเทศการบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และประเมินการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2562

ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนิเทศการบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประเมินการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 2.โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) 3.โรงเรียนบ้านหนองขนาก 4.โรงเรียนบ้านรางม่วง 5.โรงเรียนวันครู 2503