คณะศึกษานิเทศก์ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี นำโดย นางสาวศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผล นางจงกลนี โชคถาวร นางกุลจิรา ชวะณิชย์ และนายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ได้มาติดตามการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยใช้แบบติดตามประเมินผลฯ ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ แก่คณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ณ ห้องประชุมมรกตโรงเรียนอนุบาลจอมบึง จังหวัดราชบุรี
https://www.facebook.com/anbjombung.jombung/posts/1110000126093162