ค่ายกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ

วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมค่ายกิจกรรม การเรียนการสอนแบบร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยและครูในสถานศึกษา พัฒนาทักษะด้านความรู้ (Hard skills) และทักษะด้านอารมณ์ (Soft skills) ของผู้เรียนศตวรรษที่ 21 ค่ายคณิตศาสตร์ มีฐานกิจกรรมให้ร่วมสนุกจำนวน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 คณิตฯคิดเร็ว ฐานที่ 2 ใบ้คำพาเพลิน ฐานที่ 3 กระบอกสีมหาสนุก ฐานที่ 4 ตัวต่อพาเพลิน ฐานที่ 5 หุ่นยนต์ ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง