ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและป้องกันโรคบาดทะยัก

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ส่งเจ้าหน้าที่มาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและป้องกันโรคบาดทะยัก ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนอนุบาลจอมบึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้