นักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มาเก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัยในชั้นเรียน

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562

นักศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มาเก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง