นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมนักเรียนสุขภาพดี ปี 2563

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมนักเรียนสุขภาพดี ปี 2563 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง สามารถนำไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นแกนนำในเรื่องการดูแลสุขภาพ และเฝ้าระวังสุขภาพของเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน ครอบครัวและชุมชนตนเองได้ ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง