นักเรียนชั้นป.6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ถ่ายภาพร่วมกับคณะครู

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2564

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมถ่ายรูปกับคณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
https://www.facebook.com/anbjombung.jombung/posts/1135714870188354