ปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2564

นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง นางฐานิตา นวลนาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบุคคล นางสาวสุภาวดี หลีจินตะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ ร่วมปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2564 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนอนุบาลจอมบึง