ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา สื่อรัก ให้พักเหล้า “ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด”

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564

นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง พร้อมด้วยคณะครูปฐมวัย ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา สื่อรัก ให้พักเหล้า “ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด” ผ่านช่องทางออนไลน์ ติดป้ายโครงการ สื่อสติกเกอร์ รอบบริเวณโรงเรียน และชุมชนโดยรอบ เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีความรู้ความเข้าใจโทษภัยจากเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)