ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลจอมบึง

วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563

ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายยงยุทธ ลิ่มสกลเศรษฐ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เพื่อแจ้งข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในวงการศึกษา ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนอนุบาลจอมบึง