ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 22-24 มิถุนายน พ.ศ.2563

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแจ้งนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษา ระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียนอนุบาลจอมบึง