ประชุม Professional Learning Community(PLC)

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563

ผู้อำนวยโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ประชุม Professional Learning Community(PLC) การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม การสอบ O-Net,งานวิชาการ,การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ,โครงการโรงเรียนคำพ่อสอน และแจ้งข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในวงการศึกษา ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง