ประชุม Professional Learning Community(PLC)

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

คณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ประชุม Professional Learning Community(PLC) ประชุมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง