ผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึงเข้ารับรางวัล

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เข้ารับรางวัล ดังนี้
๑.รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม
๒.รางวัล ชนะเลิศ “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรม” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
๓.รางวัล ชนะเลิศ “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม” ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
๔.รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการเรียนการสอน (ผู้บริหาร) ระดับดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ครูวชิราภรณ์ ศรีพันธบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เข้ารับรางวัล ดังนี้
๑.รางวัลครูผู้สอน ระดับดีมาก “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม” โครงการคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒.รางวัลครูผู้สอน ระดับดีเยี่ยม “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมคุณธรรม” โครงการคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
๓.รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการเรียนการสอน (ครูผู้สอน) ระดับดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ได้รับเกียรติบัตร ดังต่อไปนี้
๑.เกียรติบัตรผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สูงกว่าระดับประเทศ , สพฐ.และเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒.เกียรติบัตรการติดตามรายการ “พุธเช้าข่าว…โรงเรียน” ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (ระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ รวม ๔๐ ครั้ง)

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เข้ารับรางวัล…

Posted by อนุบาลจอมบึง ราชบุรี on Tuesday, September 29, 2020