พิธีมุทิตาจิต คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2564 “ครูมุทิตา กษิณา เกษียณกาล”

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดพิธีมุทิตาจิต คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2564 “ครูมุทิตา กษิณา เกษียณกาล” ซึ่งในปีนี้มีคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณครูวิบูลย์ลักษณ์ จาตุรัส และคุณครูชูใจ สายหมี ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลจอมบึง