พ่นหมอกควันป้องกันยุง

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563

กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลจอมบึง เข้ามาพ่นหมอกควันป้องกันยุง ที่บริเวณห้องเรียน และรอบบริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง