มอบของที่ระลึกในนามคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายที่ 6

วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ.2562

นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6 และนายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ได้มามอบของที่ระลึกในนามคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายที่ 6 ให้กับ คุณครูนิธิศ พวงคำไพโรจน์ ที่เกษียณอายุราชการ ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 นี้