มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562

ตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ตั้งแต่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6