รับการตรวจสอบภายใน ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2562

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง รับการตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เรียนฟรี 15 ปี)