ร่วมชมสุริยุปราคา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมชมสุริยุปราคา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง