สนามสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 กศน.จอมบึง

วันที่ 14-15 มีนาคม พ.ศ.2563

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง เป็นสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษานอกระบบ พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับและวิชาเลือก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมบึง