สรุปผลคะเเนนการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT (National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

สรุปผลคะเเนนการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT (National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนอนุบาลจอมบึง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ได้ตั้งใจจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในครั้งนี้