อบรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ปี2562

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลจอมบึง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี