อบรมการใช้โปรแกรม ปพ.5-6 สำหรับครูประจำชั้น ปี 2562

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดอบรมการใช้โปรแกรม ปพ.5-6 สำหรับครูประจำชั้น ป.1-6 เวลา 14.35-15.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง