อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้นวัตกรรมเชิงระบบในสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนวัดโคกทอง

วันที่ 14-16 สิงหาคม พ.ศ.2563

ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ครูยสวรรณ ทองดี และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้นวัตกรรมเชิงระบบในสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนวัดโคกทอง ณ โรงเรียนวัดโคกทอง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ครูยสวรรณ ทองดี…

Posted by อนุบาลจอมบึง ราชบุรี on Saturday, August 15, 2020