โครงการจอมบึงร่วมใจ รู้เท่าทันโรคไข้หวัด

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลจอมบึง มาจัดกิจกรรมให้ความรู้การอบรม โครงการจอมบึงร่วมใจ รู้เท่าทันโรคไข้หวัด ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง