โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย วันที่ 1

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง เข้าร่วมโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ระหว่างวันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาสามารถว่ายน้ำได้ และมีทักษะในการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ รวมทั้งสามารถรู้วิธีในการช่วยเหลือผู้อื่นจากการจมน้ำด้วยอุปกรณ์ หลักสูตร 10 ชั่วโมง 5 วัน วันละ 2 ชั่วโมง ณ สระว่ายน้ำของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง