โครงการ”โรงเรียนแห่งความซื่อตรง”

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผน “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง” โดยคณะทีมงานสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า มาจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนแห่งความซื่อตรง ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เพื่อให้นักเรียนสามารถออกแบบโครงการที่สามารถเสริมสร้างความซื่อตรงได้เป็นรูปธรรมและนำไปสู่การปฏิบัติจริง ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนอนุบาลจอมบึง