ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2562

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562

คณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้มาตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง