มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลจอมบึง มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของแต่ละห้องเรียน ในกิจกรรมคัดลายมือดีเด่น , กิจกรรมอ่านเขียนดีทวีความคิด , กิจกรรมเขียนตามคำบอก (คำพื้นฐาน)