โอวัลตินจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563

โอวัลติน มาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง และแจกนมโอวัลติน ฟรี ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6